Zákazník: neznámý
Přihlásit se
Zaregistrovat se
Položek:0 kusů
Cena:0 Kč
Doprava zdarma

Ochrana osobních údajů

Provozovatelem je Miloš Šefr na 261 01 Příbram 3, Ryneček 150 IČ : 75950359

Ustanovení ochrany údajů

1. Prodávající je ve smyslu těchto ustanovení i provozovatelem webové stránky.
2. Za osobní údaj se považují takové informace, které mohou přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Jsou to zejména jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, e-mail. cookies a jiné.
3. Spotřebitel resp. kupující, který je fyzickou osobou, potvrzením Objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo jsou správné a pravdivé. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění Smlouvy o koupi zboží na dálku, jejíž stranou je Spotřebitel ve smyslu ustanovení čl. 6 bod 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "GDPR") Účelem zpracování osobních údajů je shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem a jejich použití pro fakturační účely, registraci domény a další úkony spojené s objednanou a poskytovanou službou, včetně pozdější komunikace se Spotřebitelem z důvodu uplatnění smluvních práv (odstoupení od smlouvy) jakož i pro potřeby vlastního marketingu Provozovatele, pro účely zasílání informací o zboží, a to elektronickými prostředky (e-mail).
4. Provozovatel zpracovává osobní údaje zejména na:
a. registraci zákazníka
b. Vytvoření objednávky / Uzavření kupní smlouvy
c. Vystavení dokladu, potvrzení objednávky
d. dodání zboží
e. Informace o novinkách, slevách a akcích
f. Evidence objednávek a reklamace
5. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob v rozsahu uvedeném v příslušných právních předpisech, ve smlouvách a jiných dokumentech provozovatele v rozsahu, v jakém budou tyto osobní údaje poskytnuté provozovateli na dokumentech, v elektronické formě nebo jiným způsobem při komunikaci s kupujícím.
6. Spotřebitel má právo udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení Poskytovateli.
7. Provozovatel zpracovává zejména následující osobní údaje dotčených osob:
a. Jméno a příjmení
b. adresa
c. Tel. č. a e-mail
d. platební údaje
e. cookies
8. Kupující poskytuje tyto osobní údaje provozovateli dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
9. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje budou poskytnuty třetí osobě za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy.
10. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytnou pro splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů.
11. Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob na margetingové účely se souhlasem dotčené osoby. Dotyčná osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely při registraci, při přihlášení se k odběru. Dotyčná osoba dává souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tento souhlas může odvolat kdykoli oznámením provozovateli jakoukoli formou nebo zrušením účtu případně odhlášením z odběru novinek.
12. Provozovatel nezveřejňuje osobní údaje o kupujících.
13. Nelze odvolat souhlas se zpracováním údajů, který je prováděn na základě zákonné povinnosti (např. Daňové účely.)
14. Dotyčná osoba má tato práva vůči provozovateli, na základě písemné žádosti:
a. Dotyčná osoba má právo má právo na přístup k osobním údajům.
b. Dotyčná osoba má právo má právo na opravu osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.
c. Dotyčná osoba má právo má právo na výmaz pokud:
1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány
2. dotyčná osoba odvolá souhlas
3. dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů
4. osobní údaje se zpracovávají nezákonně
d. Dotyčná osoba má právo má právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov
2. zpracovávání osobních údajů je nezákonné
3. Poskytovatel už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku,
4. dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Poskytovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.
5. je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle GDPR, Zákona o ochraně osobních údajů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána,
6. se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
e. Poskytovatel je v případě, pokud to dotyčná osoba požaduje, povinen informovat dotčenou osobu o příjemcích, kterým Provozovatele oznámil opravu osobních údajů, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů.
f. Dotyčná osoba má právo má právo na přenositelnost osobních údajů
g. Dotknutá osoba má právo má právo namietať spracúvanie osobných údajov
h. Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov.
i. Subjekt údajů má právo, aby jí Provozovatel bez zbytečného odkladu oznámil porušení ochrany osobních údajů.
j. Právo na zahájení řízení před příslušným Orgánem státní správa podle § 100 zák. č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů.
k. Dotyčná osoba má právo na určení doby zpracování údajů.
l. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy při vytváření objednávky. V přijde jejich neposkytnutí nelze uzavřít smlouvu na dálku.
m. Dotyčná osoba má právo na určení zdroje osobních údajů.
15. Poskytnutí informací dotyčné osobě:
a. Poskytovatel je povinen poskytnout dotčené osobě na její žádost informace, které se týkají zpracovávání jejích osobních údajů. v listinné nebo elektronické podobě.
b. Poskytovatel je povinen poskytnout dotčené osobě informace do jednoho měsíce od doručení žádosti.
c. Informace poskytuje Provozovatel bezúplatně.
d. Pokud je žádost dotyčné osoby zjevně neopodstatněná Poskytovatel může požadovat přiměřený poplatek na náklady.
16. Pokud dotyčná osoba nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, tato práva vykonává její zákonný zástupce.
17. K omezení práv dotčené osoby v souladu a podle čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochraně osobních údajů Poskytovatel informuje dotyčnou osobu, pokud tím není ohrožen účel omezení.
18. Dotyčná osoba je povinna uvést pouze pravdivé osobní údaje.
19. Tato ustanovení se řídí zák. č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů, a příslušných norem EU.
20. Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů třetí osobou, která se k těmto osobním údajům dostala neoprávněně.
21. Dotyčná osoba může svá práva uplatnit jakýmkoliv způsobem. (E-mail, telefon)

Vysvětlení k ochraně osobních údajů
Pb Sport Shop zpracovává Vaše osobní údaje, které nám poskytnete případně, které získáme jinak než přímo od Vás.
Při návštěvě stránek Pb Sport Shop můžeme od Vás získávat údaje jako IP adresa, cookies, chování na stránce, informace o operačním systému, el.zariadení apod. Tyto informace jsou anonymizovány a nelze konkrétně identifikovat uživatele.
Údaje cookies slouží na několik účelů jako funkce stránky a jiné soubory cookies, které jsou analytické. Analytické cookies jsou shromažďovány společností Google Inc., která následně tato data anonymizovány. Anonymizované data již nejsou osobními údaji, protože je nelze přiřadit konkrétní fyzické osobě. A s takovými údaji pracuje i Pb Sport Shop. Tyto údaje jsou používány i pro reklamní účely. Nastavení cookies lze kontrolovat tímto modulem od Google nebo v nastavení Vašeho prohlížeče. V případě pokud si v prohlížeči nastavíte blokování i jiných cookies (technické), ztížíte fungování webových stránek a v případě blokování analytických cookies ztížíte fungování e-shopu Pb Sport Shop a reklama, která se Vám zobrazuje i na jiných stránkách nemusí reflektovat Vaše zájmy.
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:
• nákup zboží, dodání zboží, evidence reklamací a jejich vybavení, registrace Vás jako zákazníka - vaše osobní údaje jsou zpracovány v minimálním rozsahu tak abyste dostali své zboží jako je jméno, adresa, tel. kontakt, e-mail (pro účely dodání jsou údaje poskytnuté přepravci), v případě registrace můžete své údaje a také svůj účet kdykoliv smazat,
• marketing: e-mailové nabídky Vám zasíláme pouze na základě Vašeho souhlasu, který potvrdíte mailem a kdykoliv můžete tento souhlas odvolat, v tomto případě nepotřebujeme jiné údaje než Váš e-mail
• plnění jiných zákonných povinností (účetnictví)
Vaše osobní údaje zpracováváme na tomto právním základě:
• plnění smluvních povinností z kupní smlouvy
• oprávněný zájem poskytování marketingově relevantního obsahu - automaticky zpracovávané údaje a cookies

Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto časovém horizontu:
• vaše osobní údaje zpracováváme na dobu platnosti kupní smlouvy> v případě neposkytnutí nelze ze smlouvy plnit
• vaše osobní údaje zpracováváme na dobu, kterou nám stanoví právní předpisy - 10 let v případě daňového dokladu> v tomto případě není možné souhlas odvolat
• uživatelský účet > doba dokud sami nezrušíte svůj účet, tj neodvoláte souhlas
• marketing> odvolání obchodních oznámení